background image
www.
de
specialist.eu
WOORD VOORAF
Nr13-20

11-24 december 2013

Charleroi X

halfmaandelijks
P913976
Actualiteit voor de arts-specialist
®
De
Specialist
Dokter Robert Rutsaert,
nefroloog en bestuurslid ASGB
Indicatorenproject heeft
wind in de zeilen
Een jaar nadat het `Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²)'
van start ging, heeft op 13 december het opvolgingscongres plaats. Tijd voor een stand
van zaken met bezieler van het eerste uur, professor Dirk Ramaekers, sinds kort direc-
teur gezondheidsbeleid bij de CM.
Ramaekers is voluit positief. "De grote meerderheid van Vlaamse ziekenhuizen stapt
mee in het kwaliteitsverhaal. Meestal voor de vijf domeinen," zegt hij. Het enthou-
siasme overtreft de verwachtingen. "De kracht van dit project is dat alle actoren ­
ziekenhuiskoepels, hoofdartsen, overheid, patiëntenverenigingen, ziekenfondsen, ver-
pleegkundigen... zich er van bij de start betrokken bij voelen. De positieve stimulus van
minister Vandeurzen zorgde voor een flink duw in de rug."
Voor de vijf ontwikkelingsgroepen ­ moeder en kind, orthopedie, cardiologie, oncologie
(borstkanker) en `ziekenhuisbreed' ­ volgt er de volgende maanden een eerste terug-
koppeling, te beginnen met de indicatoren voor borstkanker. Dirk Ramaekers: "Er is consensus over de manier waarop
de indicatoren op de ziekenhuiswebsites voorgesteld worden. Ik benadruk dat het absoluut niet de bedoeling is om
ziekenhuisrankings op te maken. Dat is nonsens. Vooreerst omdat indicatoren, zoals het woord het zelf zegt, slechts een
indicatie geven en dus geen 100% zekerheid bieden over de kwaliteit. Ten tweede omdat een set indicatoren betrekking
heeft op een fragment van de zorg. Men mag zich daarop niet blindstaren. Het is ook niet de bedoeling ziekenhuizen te culpabiliseren."
Wel pleit Ramaekers voor transparantie. Dit impliceert dat patiënten indicatoren zullen kunnen terugvinden op de ziekenhuiswebsites waar-
mee ze het ziekenhuis kunnen situeren. Ramaekers: "Deelname toont dat het ziekenhuis daadwerkelijk bezig is met kwaliteit. Elk ziekenhuis
kan op een gebruiksvriendelijke manier bijkomende informatie verstrekken over interne aanpak, campagnes, bijvoorbeeld voor handhygiëne,
of over een eventuele ziekenhuisaccreditering..." Hij voorspelt op termijn een evolutie naar één centrale website met gegevens van alle deel-
nemende ziekenhuizen, inclusief duiding van de resultaten. "Het succes van VIP² geeft aan dat de sector zijn verantwoordelijkheid neemt,"
vindt Ramaekers. "De volgende minister vertrekt dus vanuit een gunstige uitgangspositie."
Tot slot geeft hij nog mee dat er twee ontwikkelingsgroepen bijkomen, en dat kwaliteitsindicatoren voor rectumkanker zo goed als klaar zijn
via de integratie van het Procare-project.
Geert Verrijken
MEER INFO VIA WWW.ICURO.BE
JS0950N
All-in ziekenhuisfinanciering: over mijn lijk!
Ons standpunt is eenvoudig: no pasaran. In-
dien men dit toch zou opdringen, kan men zich
aan een staking verwachten. Het is moeilijk
in te zien hoe een all-in-systeem de onder-
financiering kan oplossen, tenzij via een con-
fiscatie van de erelonen. Wat niet meteen
een stimulans is om ziekenhuizen zuiniger
te besturen. Na een gevecht met het beheer
volgt dan de onderlinge strijd voor ieders
aandeel. Multidisciplinair overleg verzekerd!
Volgens de EHCI haalt ons land de top 5 in
Europa. Dit is wellicht minder het resultaat
van een goed doordachte politiek dan van
de enorme inzet van onze artsen. Het lijkt
bovendien volstrekt onmogelijk om een der-
gelijk systeem op poten te zetten: hoe gaat
men de psychiatrie vergoeden en wat met
de ambulante activiteit? Het is toch on-
denkbaar dat ook de privéraadpleging door
het ziekenhuis kan worden ingelijfd? Wat
met innovatieve geneesmiddelen; met ge-
programmeerde diensten (bv. MRI); met de
jaren achterlopende pathologieregistratie?
Uiteraard moet het huidige systeem drin-
gend worden hervormd: er heerst een totaal
gebrek aan transparantie, en dan is er nog
het perverse spel van decielen, verschillende
forfaits voor identieke prestaties en onvol-
doende controle op de MKG-registratie.
Een verstandige mix van forfaitarise-
ring en betaling per prestatie zal op
korte termijn meer bijbrengen dan
de vooropgestelde big bang. Wij
dagen de minister uit: indien het met het
principe van één prijs voor één product
menens is, begin dan met het gelijkstel-
len van de mini- en maxiforfaits. Er is geen
eenvoudigere procedure dan het toedie-
nen van een infuus in de dag-kliniek. Een
gelijkschakeling van het nationale gemid-
delde laat toe om tien miljoen te bespa-
ren die meteen kan geherinvesteerd wor-
den. Zoniet mag men vergeten dat dit
voor de duizenden APR-DRG's wel zou
kunnen. Voor sommige collega's is er ook
een boodschap: de enorme verschillen
in consumptie die we in elk audit-
rapport van het Riziv te zien krijgen, zijn
niet langer aanvaardbaar, zeker niet wan-
neer het standaardantwoord daarop een
lineaire besparing is.
Lees ook pagina 12-13
JS0981N
Is het
rendabel?
2-3
ROBOTCHIRURGIE
Let Patients help!
6
E-PATIENT DAVE
Het ziekenhuis is
verhuisd
Liquidatiebonus en
tekort aan artsen
PAGINA 16
PAGINA 7
Tien jaar ziekenhuis-
barometer
PAGINA 4-5
Kankerverwekkende
straling
PAGINA 18
Volvo V60 PHEV
PAGINA 29