background image
Tænker du på byggeri inden for:
·
SVINESTALDE
·
MASKINHALLER
Rådgivnings-
områder
Til illustration af vores råd-
givningskompetencer kan
nedestående rådgivnings-
områder anføres:
· Foderrådgivning
· Foderoptimering
· Foderhandel
· Produktionsrådgivning
· Strategisk rådgivning
· Gårdbestyrelser/selskabs-
bestyrelser
· Erfagrupper
· Vådfodercheck
· Staldudlejning/staldleje-
kontrakter
· Griseringsaftaler
· Staldindretning
· Erstatningsopgørelser
· Krydsoverensstemmelse
· Lovgivning vedr. svinepro-
duktion ...OG MEGET MERE!
Gør svinebrugskonsulenten en forskel?
Ja, det gør vi!
Nogle gange kan effekten måles ret nøjagtigt i kroner og øre. Andre gange er den
positive effekt markant og tydelig, selv om den nøjagtige økonomiske ,,måling"
ikke lader sig gøre op i eet tal.
Case: Vådfodertjek i sobesætning med 1.500 søer
I en vådfoderbesætning med 1.500 årssøer havde der gennem nogen tid været et
stort problem med, at søerne i farestalden ikke ville æde deres normale foderrati-
on, hvorfor kurven blev sat ned adskillige gange til et, for den besætning, lavt ni-
veau. Konsekvensen var nogle ikke velfungerende/ikke malkende søer, pattegrise
som fik for lidt at æde med høj dødelighed og lav fravænningsvægt til følge.
Et tjek af vådfoderanlægget viste sig bl.a. at gemme på en fejlindtastning i com-
puteren på nogle råvareværdier. At computeren ikke var ,,fodret" med de rigtige
data betød, at suppen blev alt for tynd i forhold til forventet med ovenstående kon-
sekvenser til følge.
Vådfodertjekket løste problemerne straks!
Case: Fodertjek i bedrift med 2.000 søer med delvis opfedning
Flere års fokus på optimal fodring og høj effektivitet havde medført mange fordyren-
de fodertiltag på en større bedrift. Bedriftens revisor havde stillet spørgsmålstegn
ved en meget høj omkostning til mineralblandinger i forhold til sammenlignelige
bedrifter. Det viste sig, at mineralblandingerne var belagt med en meromkostning
bl.a. til ekstra aminosyrer og andre tilsætningsstoffer, som man kunne stille spørgs-